seller.ir
seller.ir
فروشنده » آموزش

مترجم جیبی ماشین حساب کاسیو تگزاس casio مخزن نور

مشاوران مالی آریان

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

خانه مدیران موفق

موسسه آموزش زبان استادان

آموزش ، مشاوره و اجرای SIX SIGMA

آموزش ، مشاوره و اجرای SIX SIGMA

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

) ، تفاسير و معاني گوناگون براي مردم مختلف دارد. براي تعريف، اندازه گيري، تحليل، ارتقاء و کنترل فرآيندها شيوه اي رسمي و منضبط وجود دارد. ايده اساسي که پشت فلسفه شش سيگما قرار دارد کاهش مستمرتنوع در فرآيندها است و هدف آن حذف معايب يا کاستي ها از محصول، خدمات و فرآيند تبادلي است. مي توان شش سيگما را هم در اصطلاح آماري و هم اصطلاح تجاري تعريف کرد. در علم آمار از آن براي اندازه گيري و نشان دادن نوسانات و انحرافات فرآيند استفاده مي شود. شش سيگما، از نظر فني و مباحث آماري، فرآيندي است که در آن حدود تلرانس مهندسي ( LSL ، USL ) به اندازه شش انحراف معيار در بالا و شش انحراف معيار در پايين ميانگين فرآيند قرار گرفته باشد و يا به اختصار، مشخصه مهندسي ما بين 12 انحراف معيار قرار گيرد. .

با توجه به تعريف فوق رسيدن به اين هدف از 2 طريق امکان پذير مي باشد:

الف- افزايش فاصله حدود مشخصه مهندسي از يکديگر)با توافق مشتري) ب- کاهش انحراف معيار فرآيند

از لحاظ تجاري وکسب و کار، شش سيگما يک استراتژي بهبود كسب و كار است و داراي تعاريف وتعابيري به شرح ذيل است:

- ( SIX SIGMA ) ، يک برنامه بهبود هدايت شده از سوي مديريت سازمان است که تمرکز آن براستفاده ازاستراتژي بهبود جهشي در جهت رضايت مشتري ، عملکرد هاي مالي سازمان و سطح کيفيت محصولات و فرآيندها بوده و کارکرد آنها را تا سطح عملكرد 99/999% افزايش ميدهد.

- ( SIX SIGMA ) ، يک روش منظم براي تعريف، اندازه گيري، تجزيه و تحليل، بهبود و کنترل هر يک از محصولات، فرآيندها و تعاملات شرکت با هدف غايي ، که همان حذف کامل همه عيوب است.

- ( SIX SIGMA ) يک روش منظم و استراتژي بهبود کسب و کار در جهت بهبود سود بخشي سازمان بوده و هدف آن حذف ضايعات و نيز کاهش هزينه هاي ناشي از کيفيت پايين مي باشد اين روش به دنبال ارتقاي کارايي و اثر بخشي در کليه عملکردهاست به گونه اي که نياز ها و انتظارات مشتريان را بر آورده ساخته و يا حتي فراتر از نياز آنها عمل کند.

نتايج واقعي حاصل از اجراي پروژه هاي شش سيگما

نگاهي به عملکرد بسياري از شرکتهاي بزرگ حاکي از آن است که اين سازمانها با اجراي شش سيگما، به منافع کلان دست يافته اند. برخي از پيامدها مثبت حاصل از اجراي شش سيگما، در شرکت موتورولا به شرح ذيل است:

- افزايش نرخ ناخالص فروش به ميزان 17 % در هر سال

- افزايش نرخ ناخالص سود به ميزان 2/17 % در هر سال

- افزايش شاخص نرخ سهام به ميزان 5/16 % در هر سال

- کاهش هزينه کيفيت به ميزان بيش از 84 %

شرکت آليد سيگنال در سالهاي1996-1992 بواسطه اجراي شش سيگما به نتايج ذيل دست يافته است:

- 4/1 ميليارد دلار کاهش در هزينه ها

- 14 %رشد در هر فصل مالي

- 52 % رشد ارزش سهام

- 16 % کاهش زمان توليد محصولات جديد

( SIX SIGMA ) ، قابليت کاهش نوسانات فرآيندها و محصولات را داشته که اين امر از طريق استفاده از رويکرد بهبود و رويکرد طراحي و همچنين طراحي مجدد صورت مي گيرد. متدولوژي مورد استفاده در رويکرد بهبود، متدولوژيDMAIC است كه از آن در فرآيندها ومحصولات موجود استفاده مي شود. اين متدولوژي شامل گامهاي زير مي باشد:

- ( تعريف ) Define

- (اندازه گيري) Measurement

- ( تحليل ) Analysis

- ( بهبود ) Improve

- ( کنترل ) Control

مرحله تعريف:

بيان دقيق مساله، تعيين نيازهاي مشتريان، تعيين محدوديت هاي پروژه، زمانبندي اجراي پروژه. در اين مرحله فرآيندهايي که نيازمند بهبود هستند به منظور آنکه سطح سيگماهاي فرآيند بهبود يابدتعريف

مي شوند.

مرحله اندازه گيري:

در اين مرحله، پرسنل کمربند سياه يک يا چند ويژگي بحراني براي مشتري را انتخاب مي کند، فرآيند مربوطه را رسم كرده واندازه گيريهاي لازم را انجام مي دهد. نتايج را ثبت نموده و قابليت کوتاه مدت و بلند مدت فرآيند را تخمين مي زند.

مرحله تحليل:

اين مرحله معيارهاي عملکردي محصول را مورد سنجش قرار ميدهيم . پس از آن اغلب براي شناسايي عوامل رايج عملکرد موفق يعني عواملي که بهترين رده عملکردي را نشان مي دهند، تجزيه و تحليل شکاف انجام مي شود. در برخي موارد، طراحي مجدد محصول يا فرآيند يا هر دو ضروري است.

مرحله بهبود:

در اين فاز ويژگيهاي خاصي از محصول که بايد براي رسيدن به اهداف عملکردي و مالي بهبود يابند را کنترل و هدايت مي کنيم . پس از انجام اين کار، براي آشکار سازي علت عمده تغييرات، ويژگيها بررسي مي شوند سپس از طريق آزمايشهاي طراحي شده آماري، متغيرهاي کليدي فرآيند شناسايي مي شود. براي هر يک از متغيرهاي فرآيند، که عامل تغييرات بوده اند ، تلرانسهاي عملکردي تعيين مي شود.

مرحله کنترل:

اين فاز براي مستند سازي و نظارت بر شرايط جديد فرآيند، از طريق روشهاي کنترل آماري فرآيند طراحي مي شود. کارآيي فرآيند، پس از دوره بهبود، مجدداً ارزيابي مي شود تا از حفظ دستاوردها اطمينان حاصل شود. با توجه به نتايج اين تجزيه و تحليل، شايد بازگشت به يک يا چند فاز از فازهاي قبلي ضروري باشد.

گروه مشاوران یه آفرید در راستاي ماموريت خود آمادگي خود را براي برگزاري دوره آموزشی و کاربردی ذيل

اعلام مينمايد:

1- دوره آشنايي با متدلوژي شش سيگما( 2 روز)

2- دوره آشنايي با متدلوژي شش سيگما ناب (1 روز)

3- دوره كمربند سبز شامل تشريح ابزارها و تكنيك هاي رايج ( 9 روز)

4- دوره كمربند سبز شامل تشريح ابزارها و تكنيك هاي رايج و مشاوره در زمينه اجراي پروژه هاي مـــورد نظـــــر ( 15 روز)

5- دوره كمربند مشكي شامل تشريح ابزارها و تكنيك هاي پيشرفته و مشاوره در زمينه اجراي پروژه هاي مورد نظــر ( 16 روز)

 

اطلاعات بيشتر :

www.mba-group.ir

واحد شمارش :

عدد

 
 

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم ایزو 9001;2008

آموزش، مشاوره و استقرار سیستم HACCP

آموزش ، مشاوره و اجرای SIX SIGMA

آموزش ، مشاوره و اجرای تولید ناب

آموزش ، مشاوره و اجرای مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار (BPR)

آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

آموزش ، مشاوره و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ( (CRM

انجام پروژه مدیریت تبلیغات

تحقیق بازار

آموزش مدیریت آینده

مبانی بنیادی بازارهای مالی داخلی و بین المللی

زبان بدن

دوره جامع تولید ناب

دوره مدیریت رفتار سازمانی

اصول سرپرستی| پیشرفته

مدیریت بحران

اصول سرپرستی | مقدماتی

مدیریت منابع انسانی | HRM

آموزش تشریح معیارهای | مدل EFQM

مهارتها و تکنیک های فروش

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمانها

آموزش ممیزان داخلی | ایزو9001:2000

جریان ارزش

معرفی سیستم ها و ابزارهای مدیریتی نوین

مدیریت فرآیند

مدیریت آینده

تولید به هنگام(JIT)

مدیریت گروههای کاری با استفاده از فنون آماری

مدیریت زنجیره تامین | SCM

مديريت زمان | Time Management

مديريت و برنامه ريزي استراتژيک | Strategic Planning and Management

توليد ناب | Lean Production

کمربند سبز | Green Belt

حاميان پروژه شش سيگما |SIX Sigma Champions

اصول و مهارتهای کاربردی فروش موفق

اصول و فنون مذاکرات موفق

ارزيابی داخلی سيستم های مديريت کيفيت در آزمايشگاه ها مبتنی بر استاندارد| ISO/ IEC 17025

آموزش مبانی و الزامات مستند سازی | ایزو 17025

اصول مذاکره در جلسات داخلی سازمان

مديريت منابع انساني

تفکر سيستمی (System Thinking)

مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار (BPR)

سازمان شاد و موفق (Happy prosperous organization)

سنجش رضايت مشتری| Customer Satisfaction Measuremen

نحوه بکارگيري کارت امتياز متوازن | Balanced Scorecard در سازمان

تشريح معيارهاي مدل تعالی سازمانی EFQM

تربيت ارزياب EFQM

مهندسی بهره وری

مديريت و چرخه بهره وری

مديريت کيفيت جامع TQM

مديريت تحول

مباني، تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستم

مباحث SS. (نظام پيشنهادات)

کارگاه عملياتی کايزن

سازمان های يادگيرنده

مديريت تکنولوژی | رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

رويکرد حل مسئله (PS)

آشنايی با پنج اصل آراستگی محيط کار (5S)

مديريت دانش

مديريت فروش | بازاريابي

مديريت گروههای کاری 7TOOLS| هفت ابزار آماری

آموزشی مبانی و تشريع الزامات ساخت و مستندسازی کيفيت مبتنی بر

طراحی ساختار سازمانی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی ایزو

تولید به هنگام(JIT)

مشتری مداری

آشنایی با اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی

آموزش مبانی و الزامات و مستند سازی| HACCP

تحلیل شاخص های سنجش

خطاناپذیرسازی| Poka Yoke

مدیریت مشارکتی

تشریح الزامات، پیاده سازی و ممیزی | استاندارد ISO 22000:2005

تعالیم دمینگ

اندازه گیری عملکرد کارکنان

اصول و فنون موفقیت در فروش | مشتری مداری

سمينار توليد ناب | Lean Production

کارگاه تدوین اظهارنامه بر مبنای | مدل EFQM

مدیریت استرس (Stress Management)

مديريت اجرايی

مدیریت | مهندسی ارزش

ایجاد نقشه جریان ارزش در تولید ناب

مديريت ارتباط با مشتری | Customer Relationship Management

خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب

معرفي سيستم ها و ابزارهای مديريتی نوين

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم SFBB

آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم GMP

گواهینامه سیستمی | HSE-MS

گواهینامه سیستمی | HACCP

گواهینامه سیستم | ISO 13485

گواهینامه سیستمی | ISO 14001

گواهینامه سیستم | ISO 22000

گواهینامه سیستمی |OHSAS 18001

گواهینامه سیستمی | ISO /TS 29001

آراستگی محیط کار

تولید ناب

روش های خوب ساخت

کايزن| KAIZEN

نظام پیشنهادات

همکاری در شناسایی فرصت بهبود

آموزش تدوین اظهار نامه جایزه ملی

همکاری در تدوین اظهار نامه EFQM

همکاری در فرآیند خود ارزیابیEFQM